Bayat Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, iki personel alımı için ilan yayınladı. İlana göre Vakfa“Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi ve Büro Görevlisi” alıncak. İlna ilişkin detayla şöyle:

Bayat Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığına aşağıda belirtilen niteliklerde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulunca 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararı ile 16.04.2012 tarihinde yürürlüğe konulan ve 24.12.2013 tarih ve 2013/9 sayılı Fon Kurulu Kararı ile   SYD Vakıflarında  çalışacak personelin niteliklerini belirleyen “Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar” ve 4857 sayılı İş Yasası uyarınca aşağıdaki esaslar dahilinde istihdam edilmek üzere bir adet “Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi”  ve bir adet ‘’büro görevlisi’’ unvanlarında iki adet sözleşmeli personel alınacaktır ve deneme süresi iki ay'dır.

Personel alımında aranacak genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.

A. ADAYLARDA ARANAN GENEL ŞARTLAR

 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak
 Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını bitirmiş ve 35 yaşını doldurmamış olmak,
 Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
 2019 ve 2020 KPSS P3 Puan türünde en az 60 puan almış olmak.

B. ADAYLARDA ARANAN ÖZEL ŞARTLAR

  4 yıllık lisans eğitimi veren Yüksek Öğretim Kurumlarında İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İletişim Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi ve Sosyal Hizmetler, Sosyoloji, Psikoloji, Felsefe, Halkla İlişkiler bölümlerinden mezun olmak
  Başvuru tarihi itibariyle son bir yıldır Bayat ilçesinde ikamet ediyor olmak
  Bilgisayar ve Microsoft Office programlarını iyi derecede kullanabiliyor olmak.
  Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile engeli bulunmamak.
 Seyahat engeli bulunmamak
 Sosyal iletişim becerisine sahip olmak
 Öğrenmeye ve sürekli gelişime açık olmak
 Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak veya askerlikle ilişkisi bulunmamak
 En az B sınıfı ehliyete sahip olmak

C. BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER.

 Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü personel başvuru formu(online başvuru sırasında verilen form.)
  Özgeçmiş
 KPSS P3 sonuç belgesi fotokopisi.(Başvuru sırasında internet üzerinden kontrol edilecektir.)
 Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter tasdikli aslı gibidir örneği
  Kimlik fotokopisi.
 Adli sicil kaydı.
 2 adet vesikalık fotoğraf. (Son altı ay içinde çekilmiş)
 Ayrıntılı İkametgâh Belgesi
 Askerlik Durum Belgesi
 En az B sınıfı Ehliyet Belgesi
 Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya ile özrü bulunmadığına dair tam teşekküllü hastaneden alınacak Sağlık Raporu (Mülakatı kazananlardan mülakat sonrası istenecektir)

Not: Belgeler, mülakattan önce istenecek olup belgelerin teslimi esnasında asıllarının veya noter tasdikli suretlerinin gösterilmesi gerekmektedir. İlanda belirtilen şartları taşımayan adayların evrakları teslim alınmayacaktır. Belgelerini teslim etmeyen adaylar mülakat listesine giremeyecek ve eksik belge ile başvuru kabul edilmeyecektir. Teslim edilen belgeler hiçbir surette iade edilmeyecektir.

D. SINAVA BAŞVURU VE SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

1- Başvurular 29/01/2021 ve 05.02.2021 tarihleri arasında online olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü SYDV personel alım ilanlarısekmesinden(https://vakifilan.ailevecalisma.gov.tr/Login.aspx?ReturnUrl=%2f)  yapılacaktır.

2-Online başvurusunu tamamlayan adaylar başvuru için istenen belgeleri 09/02/2021 tarihi mesai bitimine kadar (16:00)  Vakfımız Başkanlığına elden ya da posta yoluyla teslim etmek zorundadır. Bu tarihten sonra evrak teslim alınmayacaktır.

3-Başvurular arasından, işe alınacak toplam personel sayısının 5 katı kadar aday KPSS puanına göre sıralanıp (yüksek puandan düşük puana doğru) mülakata alınacaktır.

4-Gerekli şartları taşıyan adaylar 10/02/2021 tarihinde Bayat Kaymakamlığı resmi web sitesinde (www.bayat.gov.tr) ilan edilecektir. Adaylara ayrıca herhangi bir bilgilendirme yapılmayacaktır.

5-Mülakat 11/02/2021 tarihinde saat 13.30’da yapılacaktır.

6-Mülakat Bayat Kaymakamlık Makamında yapılacaktır.

E. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, SONUÇLARIN DUYURULMASI VE
SÖZLEŞME İMZALANMASI

1-Adayların evrakları üzerinde yapılan kontrollerde belirtilen unvan için şartları uygun olmayan ya da yanlış beyan verdiği tespit edilen adaylar mülakata çağrılmayacaktır.

2-Mülakatta adaylar;
  Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
  Liyakati (yeterliliği), temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
  Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
  Genel kültürü,
  Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden değerlendirilecektir.

3-Mülakat sonunda atanmaya hak kazanan adayın ismi www.bayat.gov.tr adresinde ilan edilecek ve ayrıca mülakat sonucunu kazananın adresine gerekli tebligat yapılmayacaktır.

4-Atanmaya hak kazanan adayın, sonucun tebliğinden itibaren 5 gün içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak, Bayat Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na şahsen teslim etmesi gerekmektedir.

5-Mülakatı kazanan adayın yanlış beyan vermesi veya aranılan şartları taşımadığının sonradan anlaşılması, ayrıca istenilen belgeleri süresi içinde teslim edememesi durumunda aday ile sözleşme imzalanmayacaktır.

F.MÜLAKAT KONULARI

 Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Hukuku ve Türk Anayasa Tarihi

  Genel Kültür ( Tarih, Coğrafya, Vatandaşlık ve Güncel Konular)

 4857 Sayılı İş Kanunu

 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

 3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu

 Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Teşkilat Yapısı ve Mevzuatı (Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Tüzük, Kurum Yönetmelikleri, Genelgeler, Yönergeler)

 Bilgisayar becerilerini ölçme(Microsoft Excel, Microsoft Power Point, Microsoft Word programlarını kullanabilme becerileri ölçülecektir.)

 -  İstihdam edilecek olan Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi ile Büro Görevlisi Vakfımızın Özel Hukuk Tüzel Kişiliğine haiz bir kurum olması sebebiyle, 4857 sayılı İş Kanununa göre işçi statüsünde Belirsiz Süreli Sözleşme yapılacaktır.
 -  Çalışma saatleri hafta içi 08:30-17:30 saatleri arasında günlük 8 saat olmak üzere haftalık toplam 40 saattir. İşin deneme süresi 2 ay olup, Vakıf Mütevelli Heyetince işe uygun görülmemesi durumunda sözleşme feshedilebilir.
 -  Vakıf mülakat sonucunda personel alıp almamakta ve işe başlangıç tarihini belirlemekte serbesttir.

İLANEN DUYURULUR 29/01/2021

İLETİŞİM
Bayat Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
Hürriyet Mahallesi Şehit Bahadır Özenç Caddesi
No:4/D 03780 Bayat/AFYONKARAHİSAR
Tel:(272) 4912118 Web: www.bayat.gov.tr
e-posta: [email protected]

Ömer TEKEŞ
Kaymakam
Vakıf Başkanı