TOBB Afyonkarahisar Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Berna Tokman, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası öncülüğünde, TEPAV iş birliği ile hazırlanan 81 ilde Türkiye’nin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karnesi hakkında değerlendirmede bulundu.

Tokman açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karnesi illerin önceliklerini belirlerken, o ilde yaşayan kadınların mevcut durumunu ortaya koyan; sağlık ve eğitim düzeyi, yerelde kadınların karar alma süreçlerine katılımı ve kadınların topluma eşit katılımına olanak sağlayacak mekanizmaların olup olmadığını gösterir. Karnelerin sonucuna göre illerdeki hizmet sunan kurumlar kendilerini değerlendirerek sorunları görme, zayıf oldukları alanları tespit edip kapasitelerini artırma ve politikalarını gözden geçirme olanağına sahip olurlar.
 
Türkiye’nin toplumsal cinsiyet eşitliği 81 ilde “eğitime katılım, üretim faaliyetlerine katılım, siyaset ve ekonomide temsil edilme” boyutlarında değerlendirilen rapora göre Afyonkarahisar, Türkiye’nin toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda ne yazık ki 56’ncı sırada yer aldı. Endeks sonuçlarına göre 726 bin nüfuslu ilimizde, nüfusun 365 binini yani %50’sini oluşturan kadınlarımız sosyal hayata katılımda erkeklerin çok gerisinde kaldı. Erkeklerle sahip olduğumuz bu sayısal eşitliği ekonomik, politik, eğitim ve sosyal alanlarda ne yazık ki koruyabilmiş değiliz. Bu sorun ilimiz adına çok önemli. Önemli ifadesi bile kifayetsiz kalıyor. Konu sanılandan çok daha derin ve anlamlı çünkü. 
 
Türkiye Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Endeksi’nin oluşturulmasında eğitim, iş gücüne katılım, siyaset ve ekonomide temsil edilme olmak üzere üç temel göstergeden yararlanılmıştır.Değerlendirme sonucunda Afyonkarahisar’da ekonomik yaşam ve politik kararlara katılım olduğunda ciddi bir cinsiyet eşitliği problemi görülmüştür. Bu da demek oluyor ki ilimizde toplumsal cinsiyete duyarlı politikalar geliştirmek son derece önemlidir.
 
Afyonkarahisar’ın en zayıf olduğu nokta ise siyasette ve ekonomide kadınların temsil gücü. Belediye meclisinde kadın oranı %3,5 iken siyasi partilerde kadın temsil oranı %2,8şeklinde. TOBB’a bağlı oda ve borsalarda kadın ortalaması %0,9 iken şirketlerde imza yetkisi olan kadın oranı ise %4,3 olarak açıklandı.
Kadınların üretim faaliyetlerine katılım oranına baktığımızda ise %9,5 oranıyla yine gerilerde kaldığımızı görüyoruz. Eğitimde ise en az lise mezunu oranı %21,4 iken üniversite mezunu oranı ise sadece %10,5’de kaldı. İlimizde %93,8 oranı ile kadınların sadece okuryazarlık konusunda başarılı olduğunu görüyoruz.
 
İlimizde toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak adına öncelikle Afyonkarahisar’da müdahale edilmesi gereken üç temel alan var. Bunlar sırasıyla: Kadınların eğitimi, çalışma yaşamına ve siyasete katılımı ile ilgili sorunların saptanması ve bu sorunların çözümüne yönelik kapasitelerin değerlendirilerek çözüm önerilerininbulunmasıdır. 
 
Kadının özgürlüğü öncelikle ekonomik bağımsızlığından gelir. Kadının ekonomik hayat içindeki yerinin güçlendirilmesi yönündeki çabaların ya öncüsü, ya da destekçisi olunmalıdır. Daha güzel ve refah bir Afyonkarahisar için kadın istihdamı artırılmalı, iş ve üretim alanlarında kadınlarımıza daha fazla yer açılmalı, sosyal ve ekonomik alanda daha fazla kadın olması gereklidir. Çünkü biliyoruz ki kadın ekonominin can damarıdır. Ayrıca çalışma hayatı içindeki kadınların ve yönetim kademelerindeki kadınların yaşadıkları sorunlara da dikkat çekmek zorundayız. Kadın sorunu ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel bir konudur. Evimizin, ocağımızın ve üretimimizin bel kemiği olan kadınlarımızın daha insanca muamele görmesi, eşit bireyler olarak yaşaması ve en az erkekler kadar özgürlüklere sahip olması gerektiği inancında olmalıyız.
 
 
Üzülerek belirtmeliyim ki gerek eğitim gerek ekonomik özgürlükler ve gerek aile içi konum konusunda kadınlarımızın durumu düşündürücüdür. Cinsel taciz ya da aile içi şiddet konusunda kadınlar çok daha zayıf ve korumasız bir durumdadır. Kadınlarımızın şiddet, cinsel taciz ve cinsel sömürünün hedefi olmaktan kurtarılması gerekmektedir. Medeni yasada bazı değişiklikler yapılmış olmakla birlikte bunların yeterli olmadığını görüyoruz.Özellikle bu konunun toplumumuz için sorumluluk oluşturduğunu düşünüyor ve herkesi bu sorumluluğa sahip çıkmaya çağırıyoruz. Kadınlarımızın güven ve huzur içinde yaşadığı bir ülke yaratmak, başta karar alıcılar olmak üzere hepimizin görevidir. Cinsiyet eşitsizliği sorununu ancak hukuk, siyaset ve eğitim çözebilir.
 
Nerede yaşıyor olursanız olun, toplumsal cinsiyet eşitliği temel bir insan hakkıdır.Toplumsal cinsiyet eşitliği sorunu dünyanın hemen her yerinde asırlardan beri süregelen tarihi bir sorundur. Temelinde erkek egemenliğindeki toplum yapısı yer almaktadır. Sorunun kökünde yatan gerçek budur. Bu eşitliği sağlamak sadece kadınların sorunu olmamalı, ilimizin diğer yarısını oluşturan erkeklerin de sorunu olmalı ve erkekler de kadınlarla toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak için mücadele etmelidir.”