Afyon SGK, ihaleyle daire satacak

Afyonkarahisar SGK, Afyonkarahisar Merkez'de 122 m² 3+1 daire ihaleyle satacak...

Afyon SGK, ihaleyle daire satacak
23 Şubat 2021 - 12:50
Afyonkarahisar SGK, Afyonkarahisar Merkez'de 122 m² 3+1 daire ihaleyle satacak...

İhale ilanıyla ilgili detaylar şöyle:

Satışa konu taşınmaz Afyonkarahisar ili Merkez ilçesi Nazmisaatçi (Örnekevler) mahallesi  918 ada 1057 parselde yer alan 1 bağ.böl. nolu Mesken nitelikli taşınmaz.
İMAR DURUMU:
 İlgili parsel konut alanında yer almakta olup ayrık nizam, 1056 nolu parsele ikiz nizam 3 kat yapılaşma şartlarına sahiptir. Taks:0,40, kaks:1,20'dir. Afyonkarahisar Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Arşivi' nde dosyasında parsel üzerinde yer alan binanın tamamına ait ana taşınmaz için verilmiş 07.07.2014 tarih, 09/06 olu yeni yapı ruhsatı belgesi,13.08.2015 tarih 12/11 nolu yapı kullanım izin belgesi bulunmakta olup söz konusu taşınmaz ile ilgili olarak düzenlenen ekspertiz raporu 16805  nolu icra satış dosyasında mevcuttur.
ÇAP DURUMLARI:
 Çap örnekleri 16805  satış dosyasında mevcuttur.
ÖNEMLİ ÖZELLİKLERİ:  
 Ana gayrimenkul; 289,89 m2 alanlı arsası üzerinde, batonarme karkas inşaat tarzında bodrum+zemin+2 normal kat olmak üzere toplamda 4 katlı binadır. İlgili parsel üzerinde tek blok bulunmakta olup binada toplamda 3 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır. Değerlendirme konusu taşınmaz Zemin katta yer almakta olup Afyonkarahisar Belediyesinde ve Tapu TGKM portal sisteminde incelenen onaylı mimari projesine göre; binada, bodrum katta kapalı otopark, 3 adet kömürlük, ısı merkezi, zemin katta 1 nolu mesken, 1. normal katta 2 nolu mesken, 2. Normal katta 3 nolu meskenler olmak üzere binada 3 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır. Dış cephesi ısı yalıtımlı silikonlu boyalı olup giriş kapısı demir doğramadan imal edilmiştir. Binada asansör bulunmamaktadır.
Değerleme konusu 1 nolu bağımsız bölüm; Binanın zemin katında yer alan mesken vasıflı taşınmazdır. Projesinde ve mahalinde taşınmaz salon, 3 oda, mutfak, banyo, duş, antre ve 2 balkon hacimlerinden oluşmaktadır.122 m2 alana sahiptir. Zeminleri; Salon ve antre bölümlerinden laminant parke kaplama, ıslak hacimlerde seramik kaplamadır. Duvarları salon, oda, antre ve mutfak bölümünde alçı üzeri saten boyalı, banyo bölümünde fayans kaplamadır. Mutfak dolapları mdf olup tezgahı mermerittir. Daire giriş kapısı çelik kapı içe açılan kapılar panel kapı tipidir. Pencereler pvc doğramadır. Banyoda vitrifiye malzemesi olarak klozet, lavabo ürünleri mevcuttur. Ekspertiz tarihi itibari ile satış konusu taşınmaz kiracı tarafından mesken olarak kullanılmaktadır.
MUHAMMEN BEDELİ: 250.000,00-₺
4) İHALENİN YAPILACAĞI YER-GÜN-SAAT.:
Afyonkarahisar Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü,   2.kat eğitim  salonu  Cumhuriyet Mah. İsmet İnönü Cad. No:19 Afyonkarahisar adresinde;                                                                             
a-) 1.Açık artırma 01.03.2021 Pazartesi günü  saat: 11:00-11:05 arası
b-) 2.Açık artırma  08.03.2021  Pazartesi  günü   saat: 11:00-11:05  arası yapılacaktır.

SATIŞ ŞARTLARI:
1) Satışa iştirak edecekler resmi dairelerce kabul edilebilir kimlik belgesi veya katılımın tüzel kişiler adına olması halinde yetki belgesi ibraz edeceklerdir.               
2) Taşınmazların birinci satışları satış ilanında belirtilen yer gün ve saatler arasında belirtilen adresinde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmada tayin edilen zamanda gayrimenkul, üç defa bağırıldıktan sonra teklif edilen en yüksek bedel rayiç bedelin %75’i, satış masrafları ve varsa rüçhanlı alacakların miktarını geçmesi şartıyla en çok artırana ihale edilir. Artırılan bedel bu miktarı bulmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak kaydı ile satış ilanında belirtilen yer gün ve saatler arasında ikinci artırma yapılacaktır.                             
İkinci artırmada gayrimenkullerin rayiç değerin %50’ı, satış masraflarını ve rüçhanlı alacakların miktarını geçmesi şartıyla en çok artırana ihale edilir. Ancak ihale bedelinin rüçhanlı alacakla birlikte satış masraflarını da geçmesi şarttır. Şu kadarki; birinci artırmada istekli çıkmaz veya pey sürülmezse ikinci artırmada 6183 sayılı yasanın 94. maddesi gereğince birinci artırmadaki şartlar aranacaktır.
3) Artırıma iştirak edeceklerin; gayrimenkulün artırmaya esas rayiç değerlerinin %7,5’u oranında 18.750,00-₺ teminat alınacak olup söz konusu teminat bedellerini nakit para olarak ihale saatinden  önce Müdürlüğümüz gayrimenkul satış komisyonuna yatırmaları veya 6183 sayılı kanunun 10. maddesinin 1 ila 4. fıkrasında belirtildiği şekilde;  nakit para olarak Halk Bankası, Vakıfbank veya Ziraat Bankasına Afyonkarahisar Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü adına “MOSİP ONLİNE TAHSİLATLAR-Geçici Teminat Butonundan Şahıssa T.C Kimlik numarasını ve icra satış dosya numarasını belirterek, Şirket ise vergi numarasını ve icra satış dosya numarasını belirterek yatırmaları, banka dekontunu ise satış başlamadan  önce mutlaka Müdürlüğümüz İcra  Satış birimine getirmeleri ve teyit ettirmeleri gerekmekte veya teminat yerine geçen süresiz kesin banka teminat mektubu, hazine tahvil ve bonosu, Hükümetçe belli edilecek Milli Esham ve tahvilat olarak Müdürlüğümüz Bütçe ve Muhasebe Servisine satış başlamadan önce mutlaka vermeleri zorunludur.   
4) Satış peşin para ile yapılır. Alıcının talebine binaen 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir.
5) Satış nedeniyle doğacak olan resmi ihale pulu, ruhsat, tapu alım-satım harcı ve diğer tapu masrafları, tellaliye resmi, katma değer vergileri (%1), damga vergileri ve taşınmazların teslim ve tahliye masrafları ayrıca tahliye işlemleri alıcıya aittir.
6) Taşınmazın aynından doğan birikmiş vergileri ihale bedelinden ödenecektir.
7) Pey, ipotekli borç göz önüne alınmadan sürülür. Ancak gayrimenkul rehin suretiyle sağlanmış muaccel borçlar alıcıya devredilemez. Satış bedelinden tercihen ödenir. Müeccel olup alıcıya intikal eden rehinli borçlar ihale bedelinden tenzil edilerek alıcı uhdesinde bırakılır. Bakiyesi kendisinden tahsil olunur.
8) İpotek sahibi alacaklılar ile diğer ilgililerin ve irtifak hakkı sahiplerinin bu gayrimenkul üzerindeki hakları hususi ile faiz ve masrafa dair iddialarının dayanağı belgeler ile 15 gün içerisinde Müdürlüğümüz İcra Satış Servisine bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
9) Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse ihale bedelini hemen veya süre verilirse verilen süre içinde ödemekle yükümlüdür. Aksi takdirde ihale kararı feshedilir ve gayrimenkul satış komisyonunca hemen 7 gün süre ile artırmaya çıkarılır. Bu artırmada ilgililere herhangi bir tebliğ  yapılmaz. Yalnız ilanla yetinilir. Gayrimenkul en çok artırana ihale edilir. Birinci kez ihale yapılan kimse iki ihale arasındaki farktan ve diğer zarardan mesul olup %5 faizi ile tahsil olunur. İhale farkı ve geçen günlerin faizi ayrıca hükme gerek kalmaksızın teminattan mahsubu yapıldıktan sonra bakiyesi 6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsili Usulü Hakkında Kanun Hükmüne göre Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünce tahsil olunur.
10) Müdürlüğümüz personeli ve yakınları açık artırmaya katılamazlar.                                                                                 
11) Gayrimenkul satış şartnamesini ilan tarihinden itibaren herkesin görebileceği, Afyonkarahisar Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü, İcra  Satış biriminde açık olup, masraf verildiğinde bir örneği isteyene verilebilir.
12) İş bu ilanın tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresleri geçip de tebliğ edilemeyen ilgililere de tebliğ yerine kaim olduğu.
13) Satışa iştirak edeceklerin gayrimenkul satış şartnamesini görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, ayrıntılı bilgi almak isteyenlerin 16805  satış dosyasından Afyonkarahisar Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğümüz İcra  Satış birimine başvurmaları veya 0 272-213 76 86 (3305 Dâhili) nolu telefonu arayıp bilgi almaları ilan olunur.25.01.2021 

YORUMLAR

  • 0 Yorum