Reklamı Geç
Reklamı Geç
Reklam

SUSUZ BELEDİYESİ HAYVANCILIK TESİS ALANI ARSA SATIŞ İLANI

SUSUZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI HAYVANCILIK TESİS ALANI ARSA SATIŞ İLAN METNİ

SUSUZ BELEDİYESİ HAYVANCILIK TESİS ALANI ARSA SATIŞ İLANI

SUSUZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI HAYVANCILIK TESİS ALANI ARSA SATIŞ İLAN METNİ

SUSUZ BELEDİYESİ HAYVANCILIK TESİS ALANI ARSA SATIŞ İLANI
10 Aralık 2019 - 17:00 - Güncelleme: 10 Aralık 2019 - 18:15


SUSUZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
HAYVANCILIK TESİS ALANI ARSA SATIŞ İLAN METNİ

Madde 1- Belediyemiz ait olan 5 adet arsalar belediyemiz gelirlerini artırmak maksadıyla 11.12.2019 Çarşamba günü saat 11.00’de yapılacak ihale ile satışı yapılacaktır.

Madde 2- İhale, 11.12.2019 Çarşamba günü saat 11.00’de Belediyemiz Binası Encümen Toplantı Salonunda, 08.09.1983 tarih, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi hükümleri çerçevesinde (Açık Arttırma suretiyle), Encümen huzurunda yapılacaktır.

Madde 3- Belediye ait arsların muhammen bedelleri ve ihaleye girilmesi için yatırılması gereken teminat miktarları aşağıda belirtilmiştir.
 Madde 4-A- İhaleye katılacak olan (Gerçek Kişiler)

1- İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış İkametgah Belgesi.

2- Nüfus Cüzdan Fotokopisi

3- Geçici Teminat Mektubu veya Makbuz

4- Şartname satın alındığına dair belge.

5- Vekaleten ihaleye katılınması halinde noter tasdikli vekaletname.

6- Son 1Yıl içinde alınmış Noter onaylı imza sirküsü

7- Adli Sicil Kaydı belgesi


B- Tüzel Kişiler

1-Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ihalenin yapıldığı yıl içinde düzenlenmiş noter onaylı İmza Sirküleri.

2- Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve/ veya sanayi odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğunu gösteren belge.

3- Geçici Teminat Mektubu veya Makbuzu

4- Ticaret Sicil Gazetesi

5- Ortak Girişimciler için noter onaylı ortaklık beyanı.

6- Şartname satın alındığına dair belge

7- Tebligat için adres beyanı

8- Vekâleten ihaleye katılınması halinde noter tasdikli vekâletname

9-Şirket müdürü ve ortaklarının Adli Sicil Kaydı belgesi
 
Madde 5-
Geçici ve Kesin Teminat olarak Kabul edilecek değerler:
a- Tedavüldeki Türk parası
b-  Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları,
c-  Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır). İhaleden çekilen veya kazanamayanların geçici teminatları hak sahibine müracaatında makbuz karşılığı iade edilir. İhaleyi kazananların geçici teminatları kati teminatla değiştirilinceye kadar idarede kalır. Teminat haciz edilemez veya ihtiyati tedbir konamaz        
 
Madde 6- İsteklilerin, istenilen belge ve evrakları, sıralı  ve kapalı zarf içinde mühürlü olarak 11.12.2019 Çarşamba günü saat 10.30 a kadar,  Belediye Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri şarttır. Belirtilen saatten sonraki başvurular kabul edilmez.

Madde7- Şartname satış bedeli 50,00 TL. dır.
Madde-8- İhaleye teklif vereceklerin şartnameyi satın alması zorunludur.
 
Madde-9-. Her türlü ihtilafların hal mercii Afyonkarahisar Mahkemeleri ve İcra daireleridir
 
Madde 10 -İhale Komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.


Mehmet SELEK
Belediye Başkanı
 


YORUMLAR

  • 0 Yorum
Reklamı Geç
Reklamı Geç